Trợ giúp về Search courses

Tâm lý học đám đông

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1.Gustave Le Bon (2008), TLH đám đông, Nxb Tri Thức
2.Trần Hiệp (1996), Tâm lý học xã hội, Nxb Hà Nội.
3.Vũ Dũng (2000), Tâm lý học xã hội, Nxb Khoa học xã hội.
4.Nguyễn Thơ Sinh (2008), Tâm lý xã hội học, Nxb Lao động.

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học

Mã học phần:

PSYC100504

PSYC100505

PSYC100506

Tài liệu tham khảo:

1. Ngô Đình Qua (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Sư phạm TP. HCM

2. Dương Thiệu Tống (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý, NXB Khoa học xã hội

3. Phạm Viết Vượng (1997), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội

4. http://nguyenvantuan.net/science