Đào tạo nội bộ

Staff Training

Bao gồm các khóa học trực tuyến ngắn hạn dành cho cán bộ/giảng viên/giáo viên, chuyên viên/nhân viên để phục vụ cho công tác đào tạo – bồi dưỡng nội bộ với hình thức từ xa hoàn toàn (dạng tập trung hoặc không tập trung). Nhằm hỗ trợ cho mục tiêu phát triển chuyên môn - nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ và nhân viên của đơn vị.

Trợ giúp về Search courses