Đào tạo sinh viên

Student Training

Bao gồm những khóa học trực tuyến dành cho sinh viên và học viên chính quy/không chính quy để phục vụ các chương trình đào tạo đại học/sau đại học chuyên ngành. Nhằm hỗ trợ cho việc dạy học trên lớp (F2F) hoặc hình thức từ xa hoàn toàn (full e-Learning) đối với các học phần/môn học trong chương trình đào tạo chuyên ngành

Trợ giúp về Search courses