Trợ giúp về Search courses

2020.10.NMNG

Giới thiệu:

Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức khái quát về hoạt động sư phạm của giáo viên, trong đó bao gồm chức năng, nhiệm vụ; vị trí, vai trò... Học phần còn giúp người học nhận thức được con đường hình thành phẩm chất và năng lực của người giáo viên, đạo đức của người giáo viên, định hướng phát triển nghề và các yêu cầu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên. Trên cơ sở đó, người học vận dụng những kiến thức này vào quá trình học tập tích cực nhằm hoàn thiện nghề nghiệp của bản thân và có những định hướng đúng đắn và phù hợp cho quá trình làm nghề sau này.

2017.11.NMNG.SPTIN - Lớp 1

Giới thiệu:

Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức khái quát về hoạt động sư phạm của giáo viên, trong đó bao gồm chức năng, nhiệm vụ; vị trí, vai trò... Học phần còn giúp người học nhận thức được con đường hình thành phẩm chất và năng lực của người giáo viên, đạo đức của người giáo viên, định hướng phát triển nghề và các yêu cầu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên. Trên cơ sở đó, người học vận dụng những kiến thức này vào quá trình học tập tích cực nhằm hoàn thiện nghề nghiệp của bản thân và có những định hướng đúng đắn và phù hợp cho quá trình làm nghề sau này.

2017.11.NMNG.SPDIA - Lớp 2

Giới thiệu:

Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức khái quát về hoạt động sư phạm của giáo viên, trong đó bao gồm chức năng, nhiệm vụ; vị trí, vai trò... Học phần còn giúp người học nhận thức được con đường hình thành phẩm chất và năng lực của người giáo viên, đạo đức của người giáo viên, định hướng phát triển nghề và các yêu cầu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên. Trên cơ sở đó, người học vận dụng những kiến thức này vào quá trình học tập tích cực nhằm hoàn thiện nghề nghiệp của bản thân và có những định hướng đúng đắn và phù hợp cho quá trình làm nghề sau này.

2017.11.NMNG.SPLYA - Lớp 3

Giới thiệu:

Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức khái quát về hoạt động sư phạm của giáo viên, trong đó bao gồm chức năng, nhiệm vụ; vị trí, vai trò... Học phần còn giúp người học nhận thức được con đường hình thành phẩm chất và năng lực của người giáo viên, đạo đức của người giáo viên, định hướng phát triển nghề và các yêu cầu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên. Trên cơ sở đó, người học vận dụng những kiến thức này vào quá trình học tập tích cực nhằm hoàn thiện nghề nghiệp của bản thân và có những định hướng đúng đắn và phù hợp cho quá trình làm nghề sau này.

2017.11.NMNG.SPLYB - Lớp 4

Giới thiệu:

Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức khái quát về hoạt động sư phạm của giáo viên, trong đó bao gồm chức năng, nhiệm vụ; vị trí, vai trò... Học phần còn giúp người học nhận thức được con đường hình thành phẩm chất và năng lực của người giáo viên, đạo đức của người giáo viên, định hướng phát triển nghề và các yêu cầu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên. Trên cơ sở đó, người học vận dụng những kiến thức này vào quá trình học tập tích cực nhằm hoàn thiện nghề nghiệp của bản thân và có những định hướng đúng đắn và phù hợp cho quá trình làm nghề sau này.

Giáo viên: Long Le

2017.11.NMNG.DEMO.02

Giới thiệu:

Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức khái quát về hoạt động sư phạm của giáo viên, trong đó bao gồm chức năng, nhiệm vụ; vị trí, vai trò... Học phần còn giúp người học nhận thức được con đường hình thành phẩm chất và năng lực của người giáo viên, đạo đức của người giáo viên, định hướng phát triển nghề và các yêu cầu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên. Trên cơ sở đó, người học vận dụng những kiến thức này vào quá trình học tập tích cực nhằm hoàn thiện nghề nghiệp của bản thân và có những định hướng đúng đắn và phù hợp cho quá trình làm nghề sau này.

Giáo viên: Long Le