Đào tạo giáo viên

Teacher Training

Bao gồm các khóa học trực tuyến ngắn hạn dành cho giảng viên/giáo viên để phục vụ công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn hoặc sư phạm với hình thức kết hợp (blended learning) hoặc từ xa hoàn toàn (full e-Learning). Nhằm hỗ trợ cho việc bồi dưỡng liên tục, thường xuyên và định kì của giảng viên/giáo viên các cấp học.

Trợ giúp về Search courses