News - Thông báo

Hướng dẫn giáo viên tạo khóa học và quản lý khóa học

Hướng dẫn giáo viên tạo khóa học và quản lý khóa học

Bởi DL Group -
Number of replies: 0

Bước 1: Giáo viên truy cập vào trang: Đăng nhập , đăng nhập vào hệ thống với tài khoản đã được cấp - Nếu giáo viên nào chưa có tài khoản, xin vui lòng liên hệ với quản trị viên


Bước 2: Bấm chọn danh muc(Category) của riêng giáo viên trong danh mục: TH3 Courses - Các khóa học dịch vụ của TTTH.ĐHSP
Chú ý: Mỗi giáo viên đã được phân quyền Full control đối với Danh mục của riêng mình. Với quyền này, giáo viên có thể tạo, xóa và quản trị các khóa học trong danh mục.

Bước 3: Để tạo 1 khóa học:

  • Giáo viên bấm vào nút Thêm khóa học mới
  • Nhập các thông tin của khóa học
  • Bấm nút Lưu và trở về nếu muốn quay về Trang danh mục của mình, hoặc bấm nút Lưu và cho xem để vào khóa học vừa tạo

GIAO DIỆN 1 KHÓA HỌC