Trợ giúp về Search courses

Khóa học giúp bé an toàn - Không mở cửa cho người lạ

Bài học hướng dẫn bé an toàn - không mở của cho người lạ

Bài học gồm có 3 hoạt động:

  • Hoạt động 1: Học kiến thức
  • Hoạt động 2: Xử lý tình huống
  • Hoạt động 3: Góc cảnh báo