Trợ giúp về Search courses

Phương pháp Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Tiểu học

Học phần cung cấp cho SV các kiến thức và lí luận chung về công tác nghiên cứu một đề tài NCKHGD; kĩ năng thực hiện một đề tài nhóm (Khảo sát hiện trạng, đề xuất giải pháp,...) tập trung về giáo dục Tiểu học. 

Giáo viên: Khải Hồ Ngọc