Trợ giúp về Search courses

2018.07.ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN - BẾN TRE - LỚP 4

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG GIẢNG/GIÁO VIÊN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN

Chuyên đề 1

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG DẠY HỌC VỚI MÁY TÍNH?

(KHÓA HỌC THUỘC ĐỀ ÁN QUỐC GIA NN2020)

Giảng viên phụ trách: TS.Lê Đức Long

Cung cấp một số kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21. Giúp giáo viên biết và bước đầu khai thác được các công cụ, phần mềm máy tính cá nhân (PC) trong công việc cá nhân và dạy học bộ môn..

2018.07.ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN - BẾN TRE - LỚP 3

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG GIẢNG/GIÁO VIÊN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN

Chuyên đề 1

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG DẠY HỌC VỚI MÁY TÍNH?

(KHÓA HỌC THUỘC ĐỀ ÁN QUỐC GIA NN2020)

Giảng viên phụ trách: TS.Lê Đức Long

Cung cấp một số kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21. Giúp giáo viên biết và bước đầu khai thác được các công cụ, phần mềm máy tính cá nhân (PC) trong công việc cá nhân và dạy học bộ môn..

2018.07.ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN - BẾN TRE - LỚP 2

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG GIẢNG/GIÁO VIÊN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN

Chuyên đề 1

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG DẠY HỌC VỚI MÁY TÍNH?

(KHÓA HỌC THUỘC ĐỀ ÁN QUỐC GIA NN2020)

Giảng viên phụ trách: TS.Lê Đức Long

Cung cấp một số kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21. Giúp giáo viên biết và bước đầu khai thác được các công cụ, phần mềm máy tính cá nhân (PC) trong công việc cá nhân và dạy học bộ môn..

2018.07.ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN - BẾN TRE - LỚP 1

Chào mừng đến với khóa học chuyên đề của chúng tôi.

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG GIẢNG/GIÁO VIÊN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC BỘ MÔN

Chuyên đề 1

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG DẠY HỌC VỚI MÁY TÍNH?

(KHÓA HỌC THUỘC ĐỀ ÁN QUỐC GIA NN2020)

Giảng viên phụ trách: TS.Lê Đức Long

Cung cấp một số kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ dạy học (Educational Technology) trong ngữ cảnh TK.21. Giúp giáo viên biết và bước đầu khai thác được các công cụ, phần mềm máy tính cá nhân (PC) trong công việc cá nhân và dạy học bộ môn..